දේශීය Sync 2.1.0.0 android logo

දේශීය Sync 2.1.0.0

Local Sync යනු MS Outlook සමඟ ඔබගේ ස්මාර්ට්ෆෝනය සමමුහුර්ත කිරීමට යෙදුමකි.