පිළිතුර සොයා ගන්න 1.10 android logo

පිළිතුර සොයා ගන්න 1.10

Loviotvet - විසඳුම් පිළිබඳ අවධි දර්ශනය සමග ඕනෑම සංකීර්ණතාවයකින් ගණිතමය උදාහරණ ස්වයංක්රියව විසදීම සඳහා නිදහස් වැඩසටහනකි. සරල සහ ප්රසන්න අතුරුමුහුණතක්, ගණිතමය ක්රියාකාරිත්වයන් ගොඩක්, එක් එක් ක්ලික් කිරීම සමඟ අභ්යාස පොතක් මත කාර්යයන් විසදීම. බොත්තම් කිහිපයක් බද්ධ කිරීමෙන් උදාහරණ, සමීකරණ සහ ගණිතමය කාර්යයන් "පියාඹන විට" නිරාකරණය කිරීමේ සියලු ක්රියාවන් ක්රියාත්මක කරනු ඇත. Rehebnik LoviOtvetk වැඩසටහන මගින් නිදසුන් සමඟ නොමිලයේ උදාහරණ සහ සමීකරණ විසඳුම් කරන්න!