වෙළඳපළ උදව්කරු 2.0.4 android logo

වෙළඳපළ උදව්කරු 2.0.4

සමහරක් නොදන්නා හේතුවක් නිසා ගූගල් ප්ලේ භාවිතා කළ උපාංගය සමඟ මෙම යෙදුම හෝ එම යෙදුම සමඟ නොගැලපීම පිළිබඳව අවශ්ය වූ මෘදුකාංගයක් බාගත කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීමට ඉඩ නොදේ.