ගණිතය නොමිලේ 2.5.6 android logo

ගණිතය නොමිලේ 2.5.6

ගණිත ගැටලු සඳහා විසඳුම් උදාහරණ සහිත ගණිත ග්රන්ථයක්.