මයික්රොසොෆ්ට් පරිවර්තක 3.2.326i android logo

මයික්රොසොෆ්ට් පරිවර්තක 3.2.326i

මයික්රොසොෆ්ට් පරිවර්තක ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා මයික්රොසොෆ්ට් පරිවර්තක මෙම වැඩසටහන මඟින් ඔබට මයික්රොෆෝනය මගින් වාර්තා කර ඇති පෙළ හා කථනය පරිවර්තනය කර ඇත. ඇන්ඩ්රොයිඩ් වෙර් සමග ඔරලෝසුව සඳහා ආධාරක ඇත.