මගේ ශබ්ද කෝෂය 2.1.2 android logo

මගේ ශබ්ද කෝෂය 2.1.2

ඔබ ඉගෙන ගන්නා භාෂාවේ වචන වාර්තා කිරීම සඳහා වැඩසටහනක්.