මගේ අනුපාතය 1.6 යි android logo

මගේ අනුපාතය 1.6 යි

මගේ තීරුබදු, ඇමතුම් ලොග / SMS / අන්තර්ජාල ගමනාගමනය පදනම් කරගත් තීරුබදු තෝරාගැනීමේ වැඩසටහනකි