මෝටරෝට් යාවත්කාලීන සේවා 24.01.012 android logo

මෝටරෝට් යාවත්කාලීන සේවා 24.01.012

මෙම යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පද්ධති යාවත්කාලීන බාගැනීම සඳහා OTA ස්ථාපකය සඳහා අදහස් කෙරේ.