මොසයික් 1.2 android logo

මොසයික් 1.2

මොසැයික යනු විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද පුස්තකාලයකින් සාදන ලද පුස්තකාලයක් භාවිතා කරමින් ඡායාරූප මොසෙයික් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වැඩසටහනකි.