නන්ඩ්රොයිඩ් කළමණාකරු ROOT 2.4.2 android logo

නන්ඩ්රොයිඩ් කළමණාකරු ROOT 2.4.2

වැඩසටහනේ ක්රියාකාරීත්වය root පරිශීලක අයිතිවාසිකම් අවශ්ය වේ.