ඊළඟ ටෙක් 1.0 android logo

ඊළඟ ටෙක් 1.0

Next Tech - 3D තේමාව "Future Technologies" පරිකල්පනයෙන් පරිබාහිරව.