නයිස් කාලගුණය 2.2.4 android logo

නයිස් කාලගුණය 2.2.4

නයිස් කාලගුණය - ඉදිරි දින 5 සඳහා සරල කාලගුණ අනාවැකිය සපයන කාලගුණික යෙදුමකි. මෙම යෙදුම සරල සහ විනෝදජනක ලෙස නිර්මාණය කර ඇති අතර, නිවැරදි කාලගුණ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ප්රවේශය ලබා දීම. උෂ්ණත්ව ප්රස්ථාරය පුරාම ඔබගේ ඇඟිල්ල මාරු කිරීමෙන් දවසේ කාලගුණය පරීක්ෂා කරන්න! සුළං වේගය හා වර්ෂාපතනය ද යාවත්කාලීන වේ.