අංක 7.0 android logo

අංක 7.0

NoPoly යනු සංඛ්යා මගින් තීන්ත ආලේප කිරීමේ හැකියාව සහිත උච්ච වර්ණ පොතකි. ප්රහේලිකාවක් සමග පාටින් කිරීමේ සංයෝජනයක් අතිරේක හැකියාවන් නිර්මාණය කරයි.