නිවේදන කාලගුණය 2.7.2 android logo

නිවේදන කාලගුණය 2.7.2

තත්ත්ව තීරුවෙහි තිරයේ ඇති කාලගුණය පිළිබඳ තොරතුරු.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4