දිවි පිදූ දූපතේ 1.0 android logo

දිවි පිදූ දූපතේ 1.0

බොරිස් ස්ට්රුග්රැට්ස්කිගේ 1992 සංස්කරණයේ නවකතාවේ අවසන් අනුවාදය මෙයයි. එය මුලින්ම එයයි. පළමුවන ප්රකාශනය තුළ සාදන ලද කප්පාදු හා නිවැරදි කිරීම්.