සාගර නිල් 3D 2.1.0 android logo

සාගර නිල් 3D 2.1.0

දිය යට මුහුදු වෙරළ දිගේ ලස්සන හා ආකර්ෂණීය අඳුරු නිල් සයුරක් වෙතට ළං වන්න. සෘජු පැහැති මුහුදු සාගරයට ඉහළින් ඇති සන්ෂයින් නිල් පැහැති සාගරයේ ගැඹුරින් බැබළෙයි. මුහුදු ධාරා සමඟ ගලා බසින කොරල් සහිත කොරල් සහ ප්ලාස්ට්රන් අතීතයේ පිහිනන මාළු රැළක්