පැරණි පාසැල් ගුරුවරිය 1.2 android logo

පැරණි පාසැල් ගුරුවරිය 1.2

පැරණි තැටි දුරකථනයේ ශෛලිය තුල Dialer. රසවත් දෙයක්.