කාර්ය සාධන පරීක්ෂණ 1.2 android logo

කාර්ය සාධන පරීක්ෂණ 1.2

ඔබේ ඇන්ඩ්රොයිඩ් උපාංගයේ CPU, RAM, GPU සහ අනෙකුත් දෘඩාංග පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යෙදුම.