පොලිස් සැහැල්ලු 4.3.0 android logo

පොලිස් සැහැල්ලු 4.3.0

පොලිස් සැහැල්ලු නිදහස් පොලිස් හා මුදවාගැනීමේ සේවා සඳහා සැහැල්ලු එලියුලර් මෘදුකාංගයකි. ඔබට ආලෝක පරාස තුනකින් සහ වර්ණ වෙනස්කම් අටක් තෝරාගත හැකිය.