මහාචාර්යවරය 2.2.4 android logo

මහාචාර්යවරය 2.2.4

ප්රෝස්ට් සිහි කැඳවීම - අමතක වූ ඇමතුම් සහ පණිවුඩයන් සිහි කිරීම. ආධාරක පැතිකඩ සමඟ. නම්යශීලී Customizeable.