පබ්බිබි: ආරක්ෂිත ආලේපනය 1.01 android logo

පබ්බිබි: ආරක්ෂිත ආලේපනය 1.01

ආරෝපණය විසන්ධි කිරීම. දුරකථනය අය කරන විට, මෙම වැඩසටහන මගින් ශබ්දයක් නොපෙනේ.