කඩිනම් සටහන 1.7.5 android logo

කඩිනම් සටහන 1.7.5

ඔබ දැනටමත් දැනටමත් Quick Memo එක දන්නවා. නැත්නම්, මම ඔබට කියන්නම්. මෙය කොරියානු ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනය LG හි ක්ෂණික සටහන් පද්ධතියකි. මෑතකදී වෙනත් ස්මාර්ට්ෆෝන් සඳහා නිල නොවන වරායක් දර්ශනය වූ අතර දැන් අපට මෙම පුදුම යෙදුම බාගත කරගත හැකිය.