රුසියාවේ ප්රීතිමත් සිතියම 1.0 android logo

රුසියාවේ ප්රීතිමත් සිතියම 1.0

මෙම යෙදුම සමඟ රටේ භූගෝල විද්යාව ඉගෙන ගන්න. රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ සියලුම අංගයන්, රුසියානු ජනයාගේ සම්ප්රදායන්, සිත්ගන්නාසුලු ආකාරයකින් දැන ගැනීමට, සංවර්ධකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. එසේම මෙම ප්රදේශයේ භූගෝලීය දැනුම පිළිබඳ දැනුම මත කුඩා ක්රීඩා සෙල්ලම් කිරීමට හැකියාව ඇත. විශිෂ්ඨ 3D ග්රැෆික්ස් සහ ඉහළ ගුණාත්මක ශබ්ද තරංගයක සටහන් කිරීම වටිනවා.