ඇද ගැනීම 2.14 android logo

ඇද ගැනීම 2.14

ස්විචය ආපසු ගැනීම - කැල්කියුලේටරයක් ​​ඔබ ස්නාය ගොඩ නැංවීම සඳහා අවශ්ය මානය ගණනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.