ජංගම උපාංග අලුත්වැඩියා කිරීම 3.2 android logo

ජංගම උපාංග අලුත්වැඩියා කිරීම 3.2

දුරකථනය, ටැබ්ලටය, ලැප්ටොප් පරිගණකය ඉක්මනින් අලුත්වැඩියා කරන්නේ කෙසේද? ඩිජිටල් උපකරණවල ස්වයං අලුත්වැඩියා කිරීම අඥාන ලෙස සැලකේ. ගැජට් අයිතිකරුවන් සේවා මධ්යස්ථාන අමතන්න, සරල ක්රියාවන් සඳහා විශාල මුදලක් ගෙවීම.