රට්ර්රෝ ඔරලෝසු 2.5.4 android logo

රට්ර්රෝ ඔරලෝසු 2.5.4

ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා ලස්සන ඔරලෝසුවක්.