රින්ඩ්රොයිඩ් 2.7.4 වැඩසටහන android logo

රින්ඩ්රොයිඩ් 2.7.4 වැඩසටහන

Ringdroid - ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා මෙම වැඩසටහන ඔබේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයට ඔබේම ශබ්ද රසිකයන් නිර්මාණය කිරීමට උපකාර වනු ඇත. Ringdroid සහාය වේ. MP3, AAC / MP4, WAV සහ 3GPP / AMR ගොනු. දෘෂ්ය විශ්ලේෂකය භාවිතයෙන් 5 වන පරිමාණ මට්ටමේ මට්ටමක ඇති අක්ෂර කැබැල්ලක් නිවැරදිව විසරණය කිරීම.