රොමසයිඩ් 84 android logo

රොමසයිඩ් 84

රෝමිං පහසුකමකින් තොරව රෝමිං සඳහා ගෙවීමක් නොකර ගෙදර පැමිණීම. දේශීය, දුරගමන් සහ ජාත්යන්තර ඇමතුම්වල රෝමිං ගාස්තු අක්රීය කිරීම. WiFi හරහා ඔබගේ දුරකථනයෙන් කෙළින්ම දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගන්න. ROAM ASIDE සඳහා මිළ මිල ගණන් ස්කයිප් මිල ගණන් වලට වඩා 67% ක් අඩුයි!