රුසියානු යෙදුම් 1.0.8 android logo

රුසියානු යෙදුම් 1.0.8

Android උපාංග සඳහා ඇන්ඩ්රොයිඩ් උපාංග සඳහා විකල්ප ගූගල් ක්රිඩා නාමාවලිය රුසියාවෙන් සංවර්ධකයන් විසින් නිර්මාණය කර ඇත. අතුරුමුහුණත භාෂාව රුසියානු භාෂාවෙන්.