ඇබකස් 1.3 android logo

ඇබකස් 1.3

ඇබකස් යනු කුඩා ඇන්ඩ්රොයිඩ් උපාංගයන් මත මුල්ම පරිගණක උපාංගයන් අනුකරණය කිරීමට ඉඩ සලසවන කුඩා යෙදුමක් - අතීතයේදී ගබඩා තුළ භාවිතා කිරීම සක්රීයව භාවිතා කරන ලද abacus, අංක ගණිත හා ගිණුම් ගණනය කිරීම් සඳහා.