අද 3.2.1 android logo

අද 3.2.1

"මෙම දිනය" හි පාඨයෙහි ලිපි කියවන්නට කැමතිද? දැන් ඔබ ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා අද දින ජංගම යෙදුමට කැමතියි, වර්තමාන දිනයේ සිදුවීම් පෙන්වයි. අදට "දත්ත" සඳහා ජනප්රිය අන්තර්ජාල විකිපීඩියාවෙන් "විකිපීඩියා" ලබාගෙන ඇත. විශේෂිත දිනයක සිදු වූ සියලුම සිදුවීම් ප්රවර්ග: නිවාඩු, නමින් දින, උපත ලැබූ අය හා අනෙකුත් අය විසින් දැකිය හැකිය. එක්වරම, සිදුවීම් දින වර්තමානයේ පමණක් දැකිය හැකිය - යෙදුමේ දින දර්ශනයක් තිබේ, එය තුළ ඕනෑම දවසක ඔබ තෝරා ගත හැකිය.