මැසිඩෝනර් සඳහා ස්වයංක්රීයව android logo

මැසිඩෝනර් සඳහා ස්වයංක්රීයව

එක්ස්ප්ලිමේන්ට් සඳහා ස්වයං රැුකියා වැඩසටහන එක් මුරයක් සඳහා මුවහත් කර ඇත. යෙදුම තුළ, ඔබේ පුස්තකාල ස්වයංක්රීයව නිර්මාණය කළ හැකිය, නිශ්චිත චිත්තවේගයන්ට බැඳී ඇත. ඔවුන්ගේ ස්ටිකර් වැනි දෙයක් හැරෙනවා.