සංවේදකය 5 ඉක්මන් සිටුවම් 0.4 android logo

සංවේදකය 5 ඉක්මන් සිටුවම් 0.4

On / Off: WiFi, Gps, ශබ්ද, ජංගම දත්ත ආදිය.