සරළ පුහුණු වැඩ සටහනක් 3.8.5 android logo

සරළ පුහුණු වැඩ සටහනක් 3.8.5

සරල පුහුණු වැඩ සටහනක් ඇන්ඩ්රොයිඩ් සඳහා පහසු සහ සරල අයදුමක් වන අතර එය ජිම් සඳහා පුහුණුව සඳහා වන අථත්ය පුහුණු සටහනකි. ජිම්නාස්ෆ් සහ ජෙෆිට් වැනි වැඩසටහන් මෙන් නොව සුප්රසිද්ධ ව්යායාම සහ විවිධ ආකාරයේ නිර්දේශ ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා දත්ත ගබඩාවක් නොමැත. ඒ නිසා දැනටමත් පළපුරුදු මලල ක්රීඩකයින්ට ගැලපේ.