සිහින පරිවර්ථනය. සැමවිටම 4.6.4 android logo

සිහින පරිවර්ථනය. සැමවිටම 4.6.4

අයදුම්පත් 18 ක් සහ පරිවර්ථනයන් 10,000 ක් අඩංගු වේ. එක් සිහිනය පොතක් පිළිබඳව අවශ්ය පරිවර්ථනයන් මෙන්ම, සියළුම සිහින පොත් සඳහා හඬ සහ පෙළ සෙවීම එකවර තෝරාගත හැකිය. ප්රතිඵල ඉතා යෝග්ය ආකාරයකින් පෙන්වයි.