ස්පීඩ් දර්ශකය 1.3.4.264 android logo

ස්පීඩ් දර්ශකය 1.3.4.264

Speed ​​Indicator යනු තත්ත්ව තීරුව තුළ අන්තර්ජාල වේගවත්ව ප්රදර්ශනය කිරීම හා දත්ත භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු පසුගිය දිනවල, මාසවල සහ වසර තුළ දැකිය හැකි සරල හා ලස්සන යෙදුමක්.