ආකර්ෂණීය 1.1 android logo

ආකර්ෂණීය 1.1

අලංකාරය - ගූගල් වෙතින් ද්රව්යමය සැලසුම පිළිබඳ සංකල්පය තුළ ඇති අයිකන කට්ටලය. සියලු අයිකන ඉහල විභේදනය 192 × 192 කි. යෙදුමක් සඳහා අයිකනයක් එක් කිරීමට ඔබෙන් ඉල්ලා සිටීමට හැකි අයෙකු සහ පසුගෙවුම් ක්රියාකාරීත්වයක් ඇත. නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම.