කොස්මොස් පිළිබඳ රහස් 1.2 android logo

කොස්මොස් පිළිබඳ රහස් 1.2

කොස්මොස්හි රහස් - කුතුහලය දනවන අය සඳහා යෙදුම. මෙම උපග්රන්ථයේ වඩාත්ම රසවත් ලිපි, කරුණු හා අභ්යවකාශ යානාවන්, මන්දාකිණි, තරු, ග්රහලෝක, ඔවුන්ගේ චන්ද්රිකාවන්, වෙනත් ග්රහයන් මත ජීවය සෙවීම සඳහා අඩංගු වේ.