කාර්ය ලැයිස්තුව 2.5 android logo

කාර්ය ලැයිස්තුව 2.5

කාර්ය ලැයිස්තුව - මෙම කාර්යක්ෂම කාර්ය ලැයිස්තුව (TODO) ඔබ කළ යුතු සියල්ල පිළිබඳ ලුහුබැඳීමට ඉඩ සලසයි. ඔබට කාර්ය ලැයිස්තුව කිහිපයක් (ඒවා වර්ග කිරීම සඳහා) කිහිපයක් සාදාගත හැකිය, ලැයිස්තු සහ කාර්යයන් දර්ශනය සඳහා අයිකන 160 භාවිතා කරන්න. විජට්ටු, සිහි කැඳවීම්, කර්තව්යයන් නැවත කිරීම, කථන හඳුනා ගැනීම සහ බොහෝ දේ ඇත.