කාර්ය කළමනාකරු 2.05 android logo

කාර්ය කළමනාකරු 2.05

Task Manager - වින්ඩෝව විවෘත කිරීම සඳහා සරල ස්විචයකි.