ඡායාරූපයේ ශිලා ලේඛන 1.3.4 android logo

ඡායාරූපයේ ශිලා ලේඛන 1.3.4

ඡායාරූපයෙහි ඇති ශිලා ලේඛන - ෆොන්ටයක්, වර්ණ, ශෛලියක් සහිත ෆොටෝ එකක් පෙළට එකතු කිරීම සඳහා සරල මෙවලමක්.