පාඨක කියවීම 4.1.2 android logo

පාඨක කියවීම 4.1.2

පාඨ ගොනු පහසුවෙන් බැලීමේ වැඩසටහන. - FB2, RTF, HTML සහ පෙළ හැඩතල සඳහා සහය වීම - ගොනු වැනි ගොනු වල ZIP කියවීමෙන් කියවීමට උපකාර කිරීම. FB2.ZIP - අත්තනෝමතික ස්ථානයක සිට ගොනු බැලීමට හැකියාව - අවසාන සුරැකුම් ස්ථානයෙන් ගොනු බාගන්න - වර්ණ අභිරුචිකරණය කිරීමට හැකියාව