පුහුණුකරු 3.3.0 android logo

පුහුණුකරු 3.3.0

දින දර්ශනය කිරීමට - වඩාත් සංකීර්ණ කාර්යයන් විසඳා ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත. දෘශ්ය සංඛ්යා ලේඛනවලට ස්තූතියි, ඔබගේ කාර්යයන් සහ ඉලක්කයන් උනන්දුව හා උනන්දුව සමඟින් සිදු කෙරේ. හැම දවසකම ක්රීඩාවක් වගේ. ක්රීඩාවෙහි ප්රධාන ඉලක්කය වන්නේ පෞද්ගලික වගකීම් මට්ටම ඉහළ දැමීම සඳහා වන කාර්යයන් ඉටු කිරීමෙහිලා හැකි තරම් සාර්ථක වීමයි.