ස්පර්ශ පාලනය 1.7.4 android logo

ස්පර්ශ පාලනය 1.7.4

වැඩසටහනේ ක්රියාකාරීත්වය root පරිශීලක අයිතිවාසිකම් අවශ්ය වේ.