වාචය - විනෝදාංශ, සන්නිවේදනය සහ ටේප් 1.1.142 android logo

වාචය - විනෝදාංශ, සන්නිවේදනය සහ ටේප් 1.1.142

Verb ඔබ සෑම කෙනෙකු සමඟ බෙදා ගැනීමට අවශ්ය බව ඔබේ ව්යාපාරයේ සටහන් වේ! මෙන්න ඔබ මිතුරන්, ප්රවෘත්ති, හයිප් හා ආලය මගින් උනන්දු විය හැකිය. ඔබේ ක්රියාකාරිත්වය ඔබේ සන්නිවේදනයයි. ඔබගේ යහළුවන් කැමති දේ හා ඔබේ සියලු කටයුතු පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න, ඔබ නව උනන්දුවක් දක්වන මිතුරන් සොයා ගෙන ජනප්රිය වනු ඇත.