විනෝදජනක බැටරි 1.02 android logo

විනෝදජනක බැටරි 1.02

මෙම යෙදුම තුළ බැටරි ආරෝපණය පෙන්වන විවිධ උපාංගයන් බොහොමයකි. ඔබට ඔබගේ රුචිකත්වයට අභිමතකරණය කළ හැකිය.