විචිත්ර Bookmarks 5.8 android logo

විචිත්ර Bookmarks 5.8

Visual Bookmarks ඔබගේ ඇන්ඩ්රොයිඩ් ස්මාර්ට් ෆෝන් සඳහා පහසු උපාංගයකි. බ්රව්සරයෙන් සෘජුවම සම්පාදනය කරන ලද වෙබ් අඩවි ලැයිස්තුවක් සහිත විජට් සඳහා විකල්ප 3 කින් ඔබට තෝරා ගත හැකිය.