කවුද කථා කරන්නේ කවුද? 1.6 android logo

කවුද කථා කරන්නේ කවුද? 1.6

යෙදුම ශබ්ද හඬ නාද කරන්නන් (සම්බන්ධතා වලින් ඇමතුම්කරුගේ නම උච්චාරණය කිරීම) සහ අදාල සම්බන්ධතා වලට ඒවා පවරයි.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3