2.6 වගේ android logo

2.6 වගේ

සැබෑ ලෙසම ඔබට ඉක්මණින් හා ආරක්ෂිතව ග්රාහකයකුට අසීමිත සංඛ්යාවක් නිර්මාණය කළ හැකි අතර, ඔබේම පිටුවක හෝ ඔබේ මිතුරන්ගේ පිටුවට කැමති වන්නේ Instagram මතයි.