සටහන් ටෙලෙම්ස්ටර් 1.0 android logo

සටහන් ටෙලෙම්ස්ටර් 1.0

මෙම යෙදුම "ටෙලෙමාස්ටර් නෝට්ටු". බාගත කර එය යාවත්කාලීන කරන්න. එය තුළ රේඩියෝ උපකරණ අලුත්වැඩියා කිරීම, ආරම්භකයින් සඳහා ඉඟි සහ වෙනත් බොහෝ තොරතුරු ඔබට උපදෙස් ලබා දෙනු ඇත.